>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی نقش آبگرمکن‌های خورشیدی در کاهش مصرف چوب سوخت جنگل‌نشینان زاگرس مرکزی - صفحه:277-292

  tick  برآورد زی‌توده، کربن ترسیب‌یافته و سطح برگ گونه کیکم (Acer Monspessulanum) در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: منطقۀ قلعه‌گل استان لرستان) - صفحه:245-257

  tick  بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی - صفحه:209-227

  tick  تاثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زادآوری طبیعی جنگل در جنگل‌های شاندرمن، استان گیلان - صفحه:181-195

  tick  تاثیر تراکم توده بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل‌های بلوط - صفحه:259-276

  tick  تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های رشدی نهال‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus Rotundifolia Mill) در فضای سبز شهر تهران - صفحه:229-244

  tick  تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:169-179

  tick  سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه‌های اتلاف ظرفیت ذخیره‌سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل Invest - صفحه:293-316

  tick  مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام - صفحه:329-342

  tick  مقایسه اثر متغیرهای مورفولوژیکی، ارتفاع از سطح دریا و جنس درخت بر تولید سقز بنه (Pistacia Atlantica Desf.) در جنگل‌های استان چهار محال و بختیاری - صفحه:195-207

  tick  گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان‌گنجشک (Tomostethus Sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران - صفحه:317-328
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved