>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی اثرات ضداکسایشی و سیتوتوکسیک پپتیدهای به دست آمده از هیدرولیز آنزیمی و میکروبی عضله ماهی مید (Liza Klunzingeri) - صفحه:29-50

  tick  بررسی اثر ماده بیهوشیMs222 بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Arabibarbus Grypus) در غلظت‌های بیهوش کننده و کشنده - صفحه:51-74

  tick  بررسی اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر گناد و هورمون‌های تولیدمثلی ماهی ماده هامور معمولی (Epinephelus Coioides) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1-28

  tick  بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع C در بافت‌های طحال، پانکراس، کلیه قدامی و کبد در ماهیان مولد قره‌برون (Acipenser Persicus Borodin, 1897) با روش Real Time Pcr کمی - صفحه:161-186

  tick  بررسی بیوانفورماتیکی اثر Mirnas بر بیان ژن‌‌های دخیل در فرآیند نورونزایی در مغز ماهی گورخری (Danio Rerio) - صفحه:73-88

  tick  تاثیر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر برخی شاخص‌های تولیدمثلی در مولدین نر ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:113-132

  tick  غربالگری باکتریوفاژهای اختصاصی سویه‌های Lactococcus Garvieae جدا شده از قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا به لاکتوکوکوزیس در ایران - صفحه:133-160

  tick  نقش سورفاکتانت آنیونی در ایجاد تنش اکسیداتیو در اکوسیستم‌های آبی و اثر آن بر رشد گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) - صفحه:89-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved