>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثر مانسون بر شاخص‌های فیزیولوژیکی استرس در دوکفه‌ای خلیج چابهار (دریای عمان) Azumapecten Ruschenbergerii (Tryon, 1869) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:23-44

  tick  اثرات تغذیه از آستاگزانتین مصنوعی بر کارایی تولیدمثلی میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) - صفحه:65-86

  tick  اثرات ویتامین‌های B2 و E بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و ایمنی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:45-64

  tick  بررسی جایگاه کروموزومی Hindiii Satellite Dna در تاس‌ماهی ایرانی Acipenser Persicus و تاس‌ماهی روسی Acipenser Gueldenstaedtii با شیوه دو رگه‌گیری فلورسان درجا (Fish) - صفحه:115-134

  tick  تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات مرغ بر کارایی رشد، شاخص‌های خونی و ترکیب بیوشیمیایی سرم ماهی صبیتی (Sparidentex Hasta, Valenciennes 1830) - صفحه:87-114

  tick  تاثیر عصاره اتانولی برگ گیاه آلوئه ورا (Aloe Vera) بر شاخص‌های رشد و عملکرد تولید‌مثلی در ماهی دم‌شمشیری (Xiphophorus Helleri) - صفحه:135-150

  tick  مطالعه آسیب‌شناسی بافتی و تجمع زیستی فلزات سنگین سرب و کروم در آبشش و کبد ماهی شوریده (Otolithes Ruber) در دریای عمان - صفحه:151-175

  tick  ‌‌‌‌اثر استراتژی‌های مختلف غذایی بر عملکرد رشد و شاخص‌های خونی تاس‌ماهی سیبری (Brandt, 1869) Acipenser Baerii در اندازه‌های متفاوت - صفحه:1-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved