>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  اثر محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت تنش خشکی در مزرعه - صفحه:79-90

  tick  بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه Hedysarum Criniferum و Hedysarum Coronarium - صفحه:57-68

  tick  بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان (Seidlitzia Rosmarinus L.) - صفحه:1-10

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار - صفحه:91-102

  tick  بررسی تفاوت برخی شاخص های کیفیت خاک تحت دو نوع مدیریت مرتع (مطالعه موردی: مراتع چات گنبد) - صفحه:11-20

  tick  بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه - صفحه:43-56

  tick  تعیین برخی ویژگی‌های خاک موثر بر پراکنش تیپ‌های گیاهی و گونه‌های Rheum Ribes و Dorema Ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق - صفحه:69-78

  tick  روش‌های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه‌زنی گیاهان جنگلی Prspopis Juliflora و Acacia Victoriae - صفحه:35-42

  tick  طبقه‌بندی رویشگاه‌های گل‌ماهور (Verbascum Songaricum Schrenk) در زاگرس مرکزی ایران با استفاده از آنالیز خوشه‌ای - صفحه:21-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved