>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:27


  tick  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر پارامترهای هواشناسی بارش و دما (مطالعۀ موردی: شهر بندرعباس) - صفحه:107-121

  tick  ارزیابی مدل هیدرولوژیک Swat در شبیه‌سازی رواناب حوزۀ آبخیز کرخه - صفحه:47-58

  tick  بررسی اثر خشکسالی هیدرولوژیک و بهره‌برداری سنتی (توزیع، انتقال) از منابع آب سطحی بر روند تخریب زمین و بیابان‌زایی در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: دشت سیستان) - صفحه:25-46

  tick  بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوزه‌های آبخیز منتهی به کانون‌های گردوغبار استان خوزستان - صفحه:13-24

  tick  بررسی تغییرات مکانی شاخص‌های خشکسالی و تاثیر آن بر شوری خاک در دشت یزد-اردکان - صفحه:1-12

  tick  بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola Rigida در ایستگاه تولید بذر نیشابور - صفحه:59-66

  tick  مقایسۀ روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق براساس داده‌های لایسی‌متری (مطالعۀ موردی: دشت کاشان) - صفحه:93-106

  tick  مکان‌یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق خشک شهرستان کاشان با به‌کارگیری روش‌های Owa و تاپسیس‌فازی با در نظر گرفتن اهمیت منابع آب - صفحه:79-92

  tick  مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گونۀ دیودال (Ammodendron Persicum) در منطقۀ جنوب استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی - صفحه:67-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved