>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:2


  tick  آشکار‌سازی سازه‌های زیرزمینی در داده‌های گرادیان گرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:245-254

  tick  آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی - صفحه:203-215

  tick  برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی - صفحه:145-154

  tick  بررسی قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی نرمال‌شده در تعیین مرز توده‌های گرانی‌‌ - صفحه:189-201

  tick  تخمین عمق نقطه کوری با استفاده از تحلیل طیفی داده‏های مغناطیسی هوابرد به منظور اکتشاف مقدماتی پتانسیل زمین‏گرمایی در محدوده مرکزی استان کرمان - صفحه:167-176

  tick  تشخیص ارتباط پارامترهای عریان شدگی در عمق آسفالت به کمک روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی منطقه 22 تهران) - صفحه:229-243

  tick  تصویر لرزه‌ای ساختار پوسته شمال غرب زاگرس (کرمانشاه و خرم آباد) با استفاده از امواج دورلرز - صفحه:217-227

  tick  تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در داده های لرزه ای با استفاده از تجزیه مُد متغیر - صفحه:177-188

  tick  واهمامیخت ناپایا با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی تبلور شبیه سازی شده - صفحه:155-166

  tick  پهنه‌بندی لرزه‌ای استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعینی و احتمالاتی اصلاح شده - صفحه:255-269
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved