>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:1


  tick  برآورد عمق و مکان بی‌هنجاری‌های حاصل از داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت - صفحه:51-64

  tick  بهبود روش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از جدایش فاز برشی Ps: مطالعه موردی ایستگاه‌های لرزه نگاری باندپهن منطقه کرمان و بندرعباس - صفحه:29-38

  tick  تخمین احتمالاتی رده ساختگاه برای ایستگاه‌های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب - صفحه:13-28

  tick  تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه(B-Δ) برای شرق استان کرمان - صفحه:91-102

  tick  تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین - صفحه:1-12

  tick  تضعیف نوفه خطوط نیرو در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از درونیابی طیفی - صفحه:103-112

  tick  تعیین ساختار سرعت پوسته فوقانی شمال‏شرق ایران با استفاده از وارون‌سازی زمان‏سیر زمین‎لرزه‏های محلی - صفحه:123-134

  tick  تغییرات ضخامت پوسته در زیر زاگرس مرکزی (استان فارس) با استفاده از امواج دورلرز - صفحه:39-49

  tick  تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام - صفحه:65-75

  tick  شناسایی لبه ساختارهای زیر سطحی با استفاده از داده‌های مغناطیس در حضور مغناطیدگی بازماند - صفحه:113-121

  tick  کاربرد تبدیل موجک گسسته À Trous در تشخیص لایه‌های نازک - صفحه:135-142

  tick  موقعیت مکانی چشمه گاما-آشکارساز- حفره حفر شده بر کیفیت کشف مخازن نفتی به روش مونت کارلو - صفحه:77-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved