>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:2


  tick  آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده های مغناطیس سنجی - صفحه:377-385

  tick  اعتبارسنجی مدل وارون داده‌های مقاومت ‌ویژه با استفاده از ماتریس‌‌ وضوح مدل، ماتریس وضوح داده و کوواریانس واحد - صفحه:237-250

  tick  افزایش توان تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل موجک گسسته مختلط - صفحه:211-223

  tick  اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک - صفحه:171-186

  tick  برآورد فاکتور کیفیت موج برشی (Qs) با استفاده از لرزه نگاشت های زمین لرزه فیروزآباد کجور - صفحه:339-349

  tick  بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از برداشت‌های ژئوالکتریک در تعیین عمق و ضخامت لایه بوکسیتی در یکی از ذخایر بوکسیت جاجرم - صفحه:225-235

  tick  بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس - صفحه:413-427

  tick  به‌کارگیری مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به منظور تخمین میزان اشباع شدگی آب سازند یکی از میدان‌های نفتی بزرگ جنوب غرب ایران - صفحه:199-210

  tick  تحلیل داده‌های مغناطیسی روی بازالت های منطقه پلور - صفحه:323-337

  tick  تحلیل سرعت مقاوم در برابر Avo با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا - صفحه:293-304

  tick  تخمین عمق و شاخص ساختار بی‌هنجاری‌های دوبعدی مغناطیسی توسط سیگنال تحلیلی بهبود یافته - صفحه:351-363

  tick  تخمین فشار منفذی به روش‌های ایتون و باورز با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و چاه پیمایی - صفحه:267-275

  tick  تعیین ناپیوستگی های لرزه ای پوسته شمال شرق ایران - صفحه:251-265

  tick  شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای در محیط Gis - صفحه:277-292

  tick  فیلتر پخش ناهمسانگرد بهینه شده توسط شبکه استنتاج عصبی - فازی تطبیق‌پذیر و کاربرد آن در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه‌ای - صفحه:429-440

  tick  کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد - صفحه:305-321

  tick  مدل‌سازی عددی نمودارهای مقاومت القایی آرایه ای (Ait) - صفحه:365-375

  tick  مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر شوری بر روی پاسخ قطبش القایی طیفی نمونه های ماسه سنگ و ماسه - صفحه:387-400

  tick  مقایسه روش های مرکزیابی و مدل سازی پیشرو طیف توان به منظور تخمین عمق نقطه کوری با استفاده از آنالیز طیفی داده های مغناطیس هوابرد و بررسی ارتباط احتمالی آن با منابع زمین گرمایی در شمال غرب ایران - صفحه:401-412

  tick  وارون سازی خطی Avo به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ - صفحه:187-197
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved