>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین بینایی و پردازش تصویر   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو - صفحه:113-128

  tick  ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر - صفحه:29-38

  tick  استخراج ویژگی های بافتی طیف سیگنال های ماهیچه ای و به کارگیری ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی حرکات فیزیکی - صفحه:15-28

  tick  بخش بندی معنایی نظارتی ضعیف با استفاده همزمان از اطلاعات سطح شی و سطح متن - صفحه:1-13

  tick  بهبود کیفیت تصاویر در تصویربرداری مسطح پزشکی هسته‌ای با استفاده از روش دو دامنه‌ای - صفحه:91-98

  tick  روشی جدید برای نویزگیری و لبه‌یابی تصاویر با استفاده از توابع هار گویا شده - صفحه:99-111

  tick  فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد Hevc - صفحه:129-139

  tick  فشرده‌سازی تصاویر دارای درجه‌ی تفکیک مکانی بالا مبتنی بر تخمین زیرباندهای جزئیات در حوزه‌ی تبدیل موجک - صفحه:53-71

  tick  نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری - صفحه:73-90

  tick  پالایش شرح گذاری مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ با یادگیری انتقالی در شبکه عصبی کانولوشنال عمیق - صفحه:39-52
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved