>
Fa   |   Ar   |   En
   رسوب شناسی کاربردی   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند نایبند (تریاس پسین) در ناحیه پروده طبس، خاور ایران مرکزی - صفحه:22-41

  tick  بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش Mrgc در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران - صفحه:42-55

  tick  بررسی سامانه روزنه‌ها در ارتباط با ویژگی‌های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج ‌فارس - صفحه:1-10

  tick  خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها - صفحه:89-102

  tick  ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان - صفحه:56-73

  tick  کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشا فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران - صفحه:74-88

  tick  منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران) - صفحه:11-21
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved