>
Fa   |   Ar   |   En
   رسوب شناسی کاربردی   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:16


  tick  ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های سرپانتینیتی منطقه هرسین-صحنه، کرمانشاه - صفحه:93-104

  tick  بررسی منشا سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران - صفحه:55-67

  tick  بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان - صفحه:139-159

  tick  تاثیر فرسایش خاک و فرونشست زمین در مجاورت خطوط انتقال در دشت اشتهارد با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک - صفحه:28-44

  tick  تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج - صفحه:45-54

  tick  تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی - صفحه:68-92

  tick  رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی - صفحه:160-178

  tick  رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) - صفحه:1-7

  tick  ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) - صفحه:105-121

  tick  نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس - صفحه:8-18

  tick  ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامل بدلند شبه کارستی در این منطقه - صفحه:19-27

  tick  پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه - صفحه:122-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved