>
Fa   |   Ar   |   En
   رسوب شناسی کاربردی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:12


  tick  بازنگری سازند سرخ بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران - صفحه:40-61

  tick  جدایش زون های مخزنی بخش بالایی سازند سروک با بهره گیری از نگار انحراف انحراف سرعت در میدان نفتی سیری اسفند، خلیج فارس - صفحه:103-111

  tick  سنگ کاری و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی - صفحه:1-24

  tick  شناسایی گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران - صفحه:87-102

  tick  محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران - صفحه:62-86

  tick  پخش واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران - صفحه:25-39

  tick  ژئوشیمی، فرآیندهای دیاژنزی و محیط رسوبی سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه‌داغ شمال‌شرق ایران - صفحه:112-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved