>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته های نوین در علوم زیستی   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثر آتش‌سوزی بر شاخص های تنوع گونه های گیاهی، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی سیراچال - صفحه:92-105

  tick  اثر ترمیم کننده پلی ساکارید استخراج شده از ستاره شکننده بر زخم پوستی موش صحرایی نر نژاد ویستار - صفحه:9-18

  tick  بررسی اثر مهار زیستی قارچ Macrophomina Phaseolina توسط باکتری سودوموناس فلورسنت بر روی لوبیا و ارزیابی میزان فنل کل ریشه - صفحه:64-75

  tick  بررسی ارتباط ماهیان کور غار لرستان (Garra Thyphlops و Garra Lorestanensis) و جمعیت های ماهی گلچراغ (Garra Gymnothorax) در حوضه های دز و کرخه - صفحه:1-8

  tick  بهینه سازی انتقال ژن به گیاه گوجه فرنگی و بررسی امکان بیان ژن مقاومت به شوری (Sos3) - صفحه:76-84

  tick  تاثیر آلودگی صوتی بر پروتئین‎های سرم خون رت نر نژاد ویستار - صفحه:19-29

  tick  تاثیر میدان مغناطیسی و اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رویش بذر بنه - صفحه:85-91

  tick  تولید فنازین 1-کربوکسیلیک اسید توسط سودوموناس آئروجینوزا: بررسی فعالیت و پایداری آنتی بیوتیکی در شرایط محیطی مختلف - صفحه:30-36

  tick  جداسازی باکتری های نمک دوست مولد اوره آز و مطالعه تولید نانوکریستال آن ها - صفحه:37-45

  tick  مطالعه صفات تشریحی مربوط به برگ و دمگل گونه های سرده پتروسفالوس از تیره آقطیان در ایران - صفحه:106-118

  tick  معرفی اکتینوباکترهای مولد اگزوپلیمرهای دارای خاصیت ضدمیکربی از خاک‌های ایران - صفحه:55-63

  tick  معرفی گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای بخش مرکزی شهرستان زنجان - صفحه:119-132

  tick  مقاومت چندگانه، اشرشیا کلی تولیدکننده بتالاکتامازهای طیف گستردهCtx-M ، Per و Veb جدا شده از فراورده های لبنی خام - صفحه:46-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved