>
Fa   |   Ar   |   En
   روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فلزات سنگین با استفاه از روش Electre Iii (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه کرمان) - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی میزان تاثیر فرسایش شیمیایی محلول اسیدشویی مس بر نفوذپذیری توده‌سنگ، به کمک روش مدلسازی شبکه درزه منفصل- المان مجزا (مطالعه موردی معدن مس دره‌زار کرمان) - صفحه:17-27

  tick  ایجاد، بازتولید و بسته‌بندی احجام تصادفی به منظور استفاده از آن‌ها در تحلیل‌ مواد ناپیوسته به روش المان مجزا - صفحه:63-79

  tick  بررسی تاثیر متقابل تونل‌های دوقلو در محیط‌های شهری با استفاده از مدلسازی عددی سه‌بعدی (مطالعه موردی:تونل‌های خط یک قطار شهری تبریز) - صفحه:39-53

  tick  تاثیر شکستگی طبیعی بر فشار سیال درون شکستگی هیدرولیکی - صفحه:81-93

  tick  تحلیل پایداری مغارهای نیروگاه سد بختیاری با استفاده از نرم افزار 3dec - صفحه:95-108

  tick  حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک - صفحه:55-62

  tick  سخن سردبیر - صفحه:0-0

  tick  مقایسه کارایی تخمین‌گرهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تخمین عیار در کانسار مس پورفیری مسجد داغی - صفحه:29-37
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved