>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:4


  tick  بررسی مقایسه ای وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان - صفحه:1-10

  tick  بررسی موانع و تسهیل کننده های همکاری پرستاران بخش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری - صفحه:56-64

  tick  تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش سرویس پیام کوتاه بر خودکارآمدی و تبعیت از رژیم دارویی در نوجوانان مبتلا به صرع - صفحه:48-55

  tick  تاثیر آموزش فرایند پرستاری به روش نقشه مفهومی بر یادگیری فرایند پرستاری - صفحه:65-71

  tick  تاثیر آموزش مدیریت درد بر آگاهی، نگرش و روش‌های کنترل درد پرستاران ریکاوری - صفحه:11-18

  tick  تاثیرمداخله آموزشی بر پیشگیری از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی - صفحه:26-37

  tick  تدریس فارماکولوژی در محیط بالینی: ارزشیابی و مقایسه عملکرد آموزشی مربیان بالینی اثربخش و غیر اثربخش - صفحه:19-25

  tick  تعیین عوامل پیش‌بینی کننده ترس از زایمان براساس ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تنظیم هیجان در مادران باردار نخست‌زای شهر بندرعباس - صفحه:38-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved