>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی کارکنان خدمات درمانی اورژانس بر رضایت از برخورد بیماران - صفحه:28-33

  tick  ارتباط سواد سلامت با درک از خودکارآمدی در بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1396 - صفحه:14-21

  tick  ارزشیابی مهارت محدودسازی حرکت ستون فقرات بیماران آسیب دیده ناشی از حوادث ترافیکی در پرستاران عملیاتی اورژانس تهران - صفحه:8-13

  tick  ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار در بیماران بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند - صفحه:1-7

  tick  الکوی ساختاری رابطه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی با سرمایه عاطفی و شکایات روان‌تنی در پرستاران - صفحه:57-64

  tick  بررسی دیدگاه بیماران بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی شهرکرمانشاه از عملکرد آموزش‌های حین ترخیص توسط پرستاران و مقایسه آن با استانداردها در سال 1393 - صفحه:22-27

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت اجتماعی و خلاقیت پرستاران - صفحه:49-56

  tick  مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری ایران با دانشکده پرستاری جانزهاپکینز امریکا - صفحه:34-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved