>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:29


  tick  الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران - صفحه:9-30

  tick  بررسی نقش تشکل های غیر دولتی جوانان « Yngos» در کسب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:77-96

  tick  بررسی وضعیت اشتغال پذیری جوانان ایران - صفحه:31-48

  tick  تاثیر دیپلماسی ورزشی بر قدرت نرم در نظام بین الملل - صفحه:143-159

  tick  تدوین الگوی ساختاری مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هییت های کشتی ایران - صفحه:215-229

  tick  تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران - صفحه:161-183

  tick  دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی پیرامون منابع تاثیرگذار بر هویت دینیشان (مطالعه موردی شهرستان کرج) - صفحه:109-127

  tick  راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش - صفحه:129-142

  tick  طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران - صفحه:49-75

  tick  مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت - صفحه:185-199

  tick  پیش بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی موثر مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی - صفحه:97-108

  tick  چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن - صفحه:201-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved