>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:12


  tick  بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر بیوماس مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی منطقه بحرکان (شمال خلیج فارس) - صفحه:23-30

  tick  بررسی تجمع فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و سرب) در بافت های کبد و عضله ماهی قباد (Scomberomorus Guttatus) در بندرعباس (استان هرمزگان) - صفحه:65-71

  tick  بررسی تراکم و پراکنش سیانوباکترها در تابستان و پاییز در سواحل جنوبی دریای مازندران - صفحه:83-93

  tick  بررسی ترکیب صید خرچنگ های گرد (Brachyura) در آب های دریای عمان (استان هرمزگان) با تاکید بر گونه های دارای اهمیت تجاری - صفحه:1-13

  tick  بررسی روابط متقابل برخی شاخص های سرمی فیل ماهیان (Huso Huso) پرورش یافته در استخرهای آب شور - صفحه:31-40

  tick  بررسی غلظت کادمیوم و سرب در دو گونه کوسه چانه سفید (Rhizoprion Odonacutus) و کوسه چاک لب (Carcharhinus Dussumieri) از کوسه ماهیان غالب خلیج فارس - صفحه:73-82

  tick  تعیین Lc50 و بررسی تغییرات سطوح پروتئین Artemia Urmiana در غلظت های مختلف نیکل و کبالت - صفحه:15-22

  tick  طبقه بندی و کد بندی نواحی ساحلی از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران - صفحه:41-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved