>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  برآورد شیوع خشونت فیزیکی و روانی در دوران بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فرا تحلیل - صفحه:73-88

  tick  بررسی ارتباط خودکارآمدی عملکرد بالینی بر اساس فرایند پرستاری با خلاقیت، در محیط های بالینی در دانشجویان پرستاری شهر کرمان - صفحه:12-22

  tick  بررسی بارکاری ناشی از حمل بیمار در کارکنان پرستاری - صفحه:34-43

  tick  بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی مفصل زانو - صفحه:1-11

  tick  بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان - صفحه:44-52

  tick  تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشت بر کیفیت زندگی بیماران لوکمی حاد: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:23-33

  tick  مطالعه ی ابعاد سه گانه ی بهزیستی (ذهنی، روان شناختی و معنوی) در پیش بینی ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار - صفحه:62-72

  tick  مقایسه تاثیر یک دوره تمرین هوازی و ورزش عضلات کف لگن بر دیسمنوره اولیه دختران نوجوان - صفحه:53-61
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved