>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:3


  tick  اثربخشی رهبری و ارتباط آن با ثبات عاطفی در مدیران پرستاری بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1386 - صفحه:64-73

  tick  اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاران بالینی: یک مطالعه پدیدارشناسی - صفحه:39-52

  tick  ارتباط فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با سلامت روان در پرستاران بیمارستان های هاجر و کاشانی شهرکرد - صفحه:53-63

  tick  بررسی الزامات استقرار منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی کشور: یک مطالعه دلفی - صفحه:74-85

  tick  بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:86-94

  tick  بررسی تاثیر ماساژ شیرخوار توسط مادر بر دفعات و مدت زمان شیرخوردن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:19-27

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش کلامی چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر میزان دانش قبل از عمل بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:1-7

  tick  بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه - صفحه:8-18

  tick  تاثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده - صفحه:28-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved