>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی  
   
نویسنده یادگاری محمدعلی ,دهقان نیری ناهید ,علی اصغرپور منصوره ,ناصح لادن
منبع Journal Of Multidisciplinary Care - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:86 -94
چکیده    زمینه و هدف : عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به صرع منجر به افزایش مرگ و میر در این بیماران می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بود که بر روی 60 بیمار مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان ولیعصر(عج) شهر زنجان انجام شد. نمونه گیری به روش آسان بوده و واحدهای مورد پژوهش به طور تصادفی در دو گروه کنترل (30) و مداخله (30) قرار گرفتند. برای گروه مداخله 4 جلسه آموزشی در قالب دو مرحله آشناسازی و حساس سازی با محتوی بیماری صرع و خودمدیریتی دارویی برگزار گردید. کلیه بیماران پرسشنامه خودمدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع را قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل کردند. یافته ها: درحالی که قبل از مداخله بین دو گروه از نظر مشخصات فردی و نمرات خودمدیریتی دارویی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05/0p > )؛ یک ماه بعد از مداخله بین میانگین نمرات خودمدیریتی دارویی دو گروه اختلاف آماری معنی داری به وجود آمد که حاکی از افزایش خودمدیریتی دارویی در بیماران گروه مداخله بوده است (001/0p < ).نتیجه گیری: پرستاران می توانند با استفاده از آموزش گروهی که روشی ساده و بسیار کم هزینه است؛ خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع را در زمینه داروهای مصرفی افزایش داده و بدین ترتیب از بسیاری از مشکلات این افراد پیشگیری کرده و به ارتقا سلامتی آن ها کمک نمایند.
کلیدواژه Education ,Drug Self-Management ,Medication Adherence ,Epilepsy ,آموزش ,خودمدیریتی ,تبعیت از رژیم دارویی ,صرع
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زنجان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, ایران
پست الکترونیکی e-mail: ladan.naseh@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved