>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری و ارزش آفرینی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:9


  tick  آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی - صفحه:101-112

  tick  ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان) - صفحه:83-100

  tick  الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان - صفحه:47-61

  tick  بررسی تاثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان) - صفحه:123-136

  tick  بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه - صفحه:137-148

  tick  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری(مطالعه موردی : مراکز دانش بنیان وصنایع تولیدی استان اصفهان) - صفحه:113-122

  tick  بهینه‌کاوی تجارب موفق جهانی دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی) - صفحه:1-15

  tick  تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری - صفحه:63-82

  tick  تاثیر سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:31-46

  tick  طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی - صفحه:17-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved