>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:4


  tick  اثرات جایگزینی جلبک‌های تک سلولی با محصولات جانبی کشاورزی روی رشد و بقا آرتمیا فرانسیسکانا - صفحه:69-77

  tick  اثرات پودر سیر و سیاه‌دانه بر عملکرد، کیفیت تخم و فراسنجه‌های پلاسمایی در بلدرچین‌های تخمگذار - صفحه:59-67

  tick  ارزیابی چهار جیره غذایی رایج در بازار ایران بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی فیل ماهیان (Huso Huso) پرورشی - صفحه:99-108

  tick  بررسی تفصیلی در خصوص کاربرد طیف‌سنجی جرمی در زیست شناسی مولکولی - صفحه:49-58

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra Persica (Berg, 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:39-47

  tick  بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix Sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران) - صفحه:11-20

  tick  بررسی فون سوسماران منطقه حفاظت‌شده ارسباران در استان آذربایجان شرقی - صفحه:89-98

  tick  بررسی هموستاز گلوکز در شترمرغ (Struthio Camelus) با استفاده از تست خوراکی تحمل گلوکز - صفحه:31-37

  tick  سنجش میزان معلومات و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره (Chlamydotis Undulata) - صفحه:109-116

  tick  شاخص‌های رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی سوف معمولی (Sander Lucioperca ; Linnaeus, 1785) تحت تاثیر جاذب غذایی بتائین در جیره - صفحه:79-88

  tick  مطالعه فونستیکی گونه‌های مختلف خانواده آگامیده از زیر راسته سوسمارها در استان اذربایجان شرقی - ایران - صفحه:21-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved