>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی فناوری اطلاعات مکانی   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:2


  tick  ارائه روشی کارا جهت تصحیح جوی و بررسی تاثیر آن در برآورد آلبیدو سطحی بااستفاده از تصاویر سنجنده Oli - صفحه:113-131

  tick  ارایه مدلی واریانس‌مبنا برای نرمال‌سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره‌ای نسبت به پارامترهای محیطی - صفحه:83-111

  tick  ارزیابی مدل‌های تصحیح توپوگرافی با‌استفاده از آنالیز دقت برآورد سرب، پارامترهای تصویری و داده‌های طیف‌سنجی میدانی - صفحه:21-41

  tick  اهمیت طرح هندسی نقاط مرجع در برآورد تغییر شکل مطلق از مشاهدات تداخل‌سنجی‌ راداری - صفحه:63-81

  tick  تاثیر روش‌های تصحیح جوی بر رابطه میان شاخص‌های گیاهی و تاج پوشش (مطالعه موردی: مرتع مرجن بروجن) - صفحه:133-153

  tick  تلفیق الگوریتم‌های یادگیری عمیق و فیلترهای دوطرفه با هدف استخراج ساختمان از تک‌تصویر نوری هوایی - صفحه:241-263

  tick  توصیفگر الگوی باینری محلی مستقل از دوران به‌منظور تناظریابی برای هم ‌مرجع‌سازی تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:223-239

  tick  رویکردی هندسی برای بهبود کیفیت داده‌های مکانی داوطلبانه با استفاده از تاریخچه داده‌ها (مطالعه موردی: داده‌های خطی Osm) - صفحه:177-194

  tick  شبیه‌سازی عامل‌مبنای تخلیه اضطراری شهرها در هنگام حملات تروریستی - صفحه:195-221

  tick  شناسایی مناطق بارز در تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از ترکیب آشکارساز عوارض موضعی Mser و مدل‌های برجستگی تصویر - صفحه:1-20

  tick  مقایسه انواع تارگت های مورداستفاده در برنامه‌های مبتنی بر واقعیت افزوده در Gis فراگستر - صفحه:43-62

  tick  مقایسه مدل‌های بیلان انرژی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور در برآورد تبخیر از سطح دریاچه‌های شور - صفحه:155-175
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved