>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1398 - دوره: - شماره:28


  tick  اثر زمان‌بندی متفاوت تصویرسازی پتلپ بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت: مطالعه نقش میانجی‌گری خواب - صفحه:27-42

  tick  اثربخشی آموزش یوگا بر حس انسجام، خودتاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی زنان - صفحه:69-82

  tick  ارتباط محیط زمینه‌ای اجتماعی، انگیزش، احساس لذت و رضایت‌مندی در کلاس تربیت‌بدنی بر اساس نظریه خودمختاری - صفحه:13-26

  tick  ارتباط نگرانی از تصویر بدنی با ادراک از بدن و قصد تمرین زنان در مراحل تغییر رفتار تمرینی - صفحه:113-132

  tick  بررسی عوامل موثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه‌ای - صفحه:165-178

  tick  تاثیر ابعاد مختلف فشار بر ویژگی‌های کینماتیک سلاح و دقت عملکرد تیراندازان نخبه و نوآموز تپانچه - صفحه:133-146

  tick  تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی - صفحه:207-220

  tick  تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست - صفحه:221-238

  tick  تاثیر نگرش به ورزش پهلوانی بر میزان اطلاعات در خصوص دوپینگ و تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم‌های ملی - صفحه:193-206

  tick  تحلیل‌رفتگی ورزشی در دانش آموزان: تاثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده و نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی - صفحه:147-164

  tick  ترجیحات و موانع مشارکت فعالیت بدنی در معتادان - صفحه:83-94

  tick  ساختار‌یابی مدل سواد بدنی دردختران 10 ساله ناحیه یک شهرستان اهواز - صفحه:1-12

  tick  شیوع اختلال بدشکلی عضلانی در ورزشکاران بدن‌سازی: بررسی مولفه‌های روان‌فیزیولوژیکی - صفحه:95-112

  tick  فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش‌های ایرانی - صفحه:179-192

  tick  مقایسه اثربخشی روش آموزش ورزش و روش سنتی در آموزش والیبال بر متغیرهای دانش و اشتیاق دانش‌آموزان - صفحه:43-50

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخهً فارسی پرسش‌نامه فرا چشم‌انداز (3+1cs) چارچوب ارتباط مربی ورزشکار (Cartq) - صفحه:51-68
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved