>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش بیماری شناسی گیاهی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی ساختار جامعه نماتدها به عنوان شاخصی برای سلامت خاک - صفحه:129-136

  tick  بیماری لکه سفید سنبله گندم - صفحه:108-118

  tick  بیماری‌های قارچی فندق در ایران - صفحه:85-94

  tick  بیماری‌های مهم چمن در ایران - صفحه:119-128

  tick  تاثیر سرکه چوب، اسید هیومیک و ریزجانداران موثر بر نماتد Meloidogyne Javanica روی گوجه‌فرنگی - صفحه:73-84

  tick  تنوع بیماریزایی جدایه های Didymella Rabiei عامل سوختگی نخود در سه استان غربی ایران - صفحه:1-13

  tick  روش مبارزه زیستی با بیماری‌های قارچی پس از برداشت سیب - صفحه:95-107

  tick  شدت بیماری‌زایی جدایه‌های ایرانی Rhizoctonia Solani در سیب‌زمینی رقم بورن - صفحه:63-72

  tick  شناسایی بازدارنده رشد Sclerotinia Sclerotiorum در برگ خردل هندی - صفحه:28-36

  tick  فون نماتدهای انگل گیاهی درختان میوه هسته‌دار شهرستان خرم‌آباد - صفحه:51-62

  tick  مهار زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با دو گونه Trichoderma و Pseudomonas Fluorescens - صفحه:14-27

  tick  میزان بیان ژن‌های کدکننده Lysm-Rlks سیب‌زمینی پس از القا با محرک کیتین - صفحه:37-50
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved