>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:14


  tick  ادوارد سعید: شرق، شرق شناسی و امپریالیسم فرهنگی - صفحه:21-40

  tick  ارتباط جهانی-محلی شدن و نمایش تک گویی در شفادهنده اثر برایان فری یل - صفحه:109-129

  tick  اسطوره شکنی ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر خوانش نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته دیوید ریب - صفحه:249-273

  tick  بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی غیربومی و محل سکونت - صفحه:1-19

  tick  بررسی چند ویژگی نظام آوائی زبان چینی - صفحه:219-248

  tick  بستن یا نبستن، مساله این است: بستارگریزی واسازانه ی سم شپارد در نمایش دروغ ذهن - صفحه:73-91

  tick  جستاری بر پست اومانیسم بوم گرا : نقد بومگرایانۀ رمان اریکس و کریک اثر مارگارت اتوود با تکیه بر مفهوم پساانسان - صفحه:131-148

  tick  سفر در آثار پاتریک مودیانو از دیدگاه مضمونی - صفحه:171-193

  tick  فراسوی تفکر پسااستعماری: هویت فراملی و تقابل ملی گرایی در ادبیات مدرن ایرلندی - صفحه:195-218

  tick  فردیت: خوانش دلوزو گواتری در اثر برگزیده ی ساموئل جانسون، تاریخچه ی راسلس، پرنس ابی سینا - صفحه:93-108

  tick  نشانگان رفتار روان‌آسیب در همسر کورجیدورای برده‌دار: خوانشی کهن‌الگویی از رمان کورجیدورا اثر گیل جونز - صفحه:41-72

  tick  واسازی تاریخ و نمایش قدرت در نمایشنامه ی هنری چهارم - صفحه:149-169
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved