>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی غیربومی و محل سکونت  
   
نویسنده اکبری بورنگ محمد ,حسینی علی ,قوامی راد زینب
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1394 - دوره : 10 - شماره : 14 - صفحه:1 -19
چکیده    راهبردهای یادگیری عملکردهای خاصی هستند که استفاده از آن‌ها از سوی فرد، فرآیند یادگیری را آسان‌تر، سریع‌تر و موثرتر می‌کند و انتقال یادگیری را به موقعیت‌های جدید ممکن می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی عمومی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند برحسب جنسیت، بومی غیربومی و محل سکونت بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گاردنر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد راهبردهای حافظه، فرآیند جبرانی، راهبردهای کلی زبان (05/0>p) و فرآیند فراشناختی و نگرش به زبان برحسب بومی غیربومی متفاوت می‌باشد (01/0>p) و در بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی برحسب جنسیت و محل سکونت تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش تفاوت‌های فردی یادگیرندگان ازجمله بومی غیربومی بودن در یادگیری زبان انگلیسی برگزاری کارگاه‌هایی جهت ارتقای کیفیت تحصیلی دانشجویان و افزایش توان یادگیری آنان در درس زبان ضروری می‌نماید.
کلیدواژه راهبردهای یادگیری، نگرش به یادگیری زبان انگلیسی، دانشجویان.
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران
پست الکترونیکی ghavami_bir@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved