>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:2


  tick  برآورد تحلیلی آب مورد نیاز تولید گندم در ایران - صفحه:173-195

  tick  تحلیل اثرات عملیات آبخیزداری بر روی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز عنبران چای با استفاده از مدل نیمه توزیعی Swat - صفحه:35-55

  tick  تحلیل اثرات فضایی بازار زمین بر ناپایداری اقتصاد کشاورزی زمین مطالعه موردی: بخش خاو و میرآباد - صفحه:57-78

  tick  تحلیل تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل‌سنجی زمانی داده‌های سنجش‌ازدوری - صفحه:243-263

  tick  تخمین میزان آلودگی هوا با استفاده از داده‌های حجم ترافیک عبوری و داده‌های روزانه جوی در محدوده شهر مشهد - صفحه:197-218

  tick  سنجش شاخص‌های رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیکElektre (مطالعه موردی: مناطق شهر کرمان) - صفحه:147-171

  tick  شناسایی مکان‌های بهینه برای نیروگاه‌های فتوولتائیک متصل به شبکه در شهرستان بیرجند - صفحه:219-242

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل موثر در توسعه یکپارچه با تاکید بر پیوندهای روستایی- شهری (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت) - صفحه:81-118

  tick  قابلیت‌سنجی کارایی داده‌های لیدار و اپتیک به منظور استخراج پارامترهای ساختاری جنگل - صفحه:119-145

  tick  نقدی بر روش‌شناسی تحقیقات جغرافیایی توسعه شهری در ایران مورد: رساله‌های دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه‌های دولتی تهران - صفحه:1-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved