>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع سازمانی   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری - صفحه:23-48

  tick  بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی - صفحه:1-22

  tick  بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های فرهنگی- هنری استان اصفهان - صفحه:163-185

  tick  تبیین ارتباط سرمایه انسانی با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:49-70

  tick  تبیین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان - صفحه:237-257

  tick  تحلیلی بر دانش پژوهی فرایند خط مشی عمومی در ایران - صفحه:133-161

  tick  تخصیص بهینه منابع انسانی به پایگاه های اورژانس با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها‌ی متمرکز - صفحه:105-132

  tick  شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر به کارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی - صفحه:211-236

  tick  طراحی الگوی عملکرد برند در بازارهای صنعتی - صفحه:71-103

  tick  نقد و بررسی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فراتحلیل - صفحه:187-209
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved