>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت اجتماعی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی - صفحه:100-112

  tick  اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته - صفحه:9-19

  tick  بررسی بازشناسی هیجان چهره در افراد با علائم روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی (Scl-90-R) - صفحه:113-129

  tick  بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان - صفحه:148-161

  tick  تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان - صفحه:20-34

  tick  تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده - صفحه:35-51

  tick  رابطه بین سوگیری‌های شناختی و وسوسه در افراد مبتلا به وابستگی به مواد افیونی: نقش تعدیل کنندگی خصوصیات شخصیت - صفحه:130-147

  tick  مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت - صفحه:68-82

  tick  مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه - صفحه:52-67

  tick  مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت - صفحه:83-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved