>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بر مبنای پتانسیل توسعه حوضه مبدا در حوضه سیروان کردستان - صفحه:217-228

  tick  بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری منابع آب در آبخوان مهیار شمالی: رویکرد مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی مثبت - صفحه:116-132

  tick  بررسی اثر نسبت طول به عرض روزنه‌های مستطیلی بر ضریب دبی - صفحه:229-238

  tick  بررسی عوامل موثر در پایداری و رسوبگیری سدهای اصلاحی سبک فلزی در اراضی مارنی، مطالعه موردی: حوضه ایده‌لو زنجان - صفحه:166-178

  tick  تاثیر زمین‌لغزش‌‎ها بر بار رسوبی رودخانه جاجرود - صفحه:179-189

  tick  تعیین عوامل موثر بر رسوب‌دهی با استفاده از روش‌های آماری، مطالعه موردی: حوضه سیدآباد - صفحه:190-204

  tick  تعیین عوامل موثر در وقوع زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوزه آبخیز خیاوچای - صفحه:140-154

  tick  تغییرپذیری غلظت و توزیع اندازه موثر ذرات رسوب در مراحل ابتدایی و تکاملی تولید رواناب از شیب‌ها و شدت‌های مختلف بارندگی - صفحه:205-216

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه‌بردار ساده و دقیق بار بستر رودخانه - صفحه:133-139

  tick  مدیریت ریسک خشک‌سالی کشاورزی در حوضه الموت قزوین - صفحه:155-165
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved