>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش، مطالعه موردی: سد گرمی‌چای - صفحه:281-287

  tick  ارزیابی عملکرد شاخص‌های شناسایی خشکسالی و بارش استاندارد از وضعیت ‏خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه - صفحه:232-246

  tick  ارزیابی عملکرد هیدرولوژیکی سدهای اصلاحی در کنترل سیل حوزه آبخیز رودخانه کن - صفحه:258-268

  tick  ارزیابی کارایی سنجنده ‏های Asar و Palsar به کمک تداخل‏ سنجی تفاضلی در شناسایی و پایش زمین‏ لغزش‏ ها در زاگرس - صفحه:288-301

  tick  ارزیابی نیاز زیست‌محیطی رودخانه زرینه رود با روش های هیدرولوژیکی - صفحه:211-223

  tick  بررسی امکان‌پذیری برآورد مواد آلی خاک با استفاده از تصاویر ابرطیفی هایپریون در مناطق ایوانکی و ارومیه - صفحه:190-200

  tick  بررسی تاثیر دبی و اندازه قطر پایه در عمق و حجم آبشستگی موضعی اطراف پایه پل - صفحه:269-280

  tick  بررسی سهم واحدهای سنگی در تولید رسوب با استفاده از ویژگی های کانی‌شناسی و سنگ­ شناسی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان - صفحه:247-257

  tick  تاثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاک اراضی شیب‌دار مراوه تپه - صفحه:224-231

  tick  شناسایی واحدهای هیدرولوژیکی موثر بر دبی اوج سیلاب در حوضه همدان‌- بهار - صفحه:201-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved