>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثرات عوامل زمین‌­شناختی بر شکل­‌گیری هندسه رودخانه قزل­اوزن سفلی و روند جابه‌جایی در بازه کوهستانی و دشت سیلابی - صفحه:377-389

  tick  ارزیابی مدل­‌های مفهومی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد گسترش سیلاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی - صفحه:337-352

  tick  برآورد نسبت بار کف به بار معلق در رودهای دز و میناب - صفحه:390-399

  tick  بررسی الگوی مصرف آب‌­های سطحی کشاورزی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز هنام - صفحه:400-406

  tick  تهیه نقشه شاخص مناسب فرسایندگی باران کشور - صفحه:364-376

  tick  کاربرد شاخص کیفیت خاک برای ارزیابی پتانسیل تولید مراتع - صفحه:302-311

  tick  کاربرد مدل­‌های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب­‌گیر متوالی - صفحه:323-336

  tick  کاربرد مقایسه‌­ای رگرسیون خطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شبیه‌­سازی اثرات عوامل توپوگرافی بر تغییرات کربن آلی خاک - صفحه:312-322

  tick  مقایسه روش­‌های مختلف نمونه­‌برداری جهت پهنه­‌بندی رقومی خاک در منطقه اردکان - صفحه:353-363

  tick  مقایسه معادلات تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب در برآورد زمان تمرکز، مطالعه موردی: حوضه آتشگاه-استان اردبیل - صفحه:407-414
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved