>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:1


  tick  آشکارسازی و واکاوی گرد و غبار در استان هرمزگان - صفحه:111-124

  tick  اثرات تبدیل جنگل به زراعت چوب بر بازپخش خاک با استفاده از رادیونوکلوئید سزیم137 - صفحه:29-42

  tick  ارزیابی کارایی توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان) - صفحه:125-136

  tick  ارزیابی پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های مختلف بر اساس داده‌های زمینی و سنجش از دور، مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری و ارائه راهبرد و راهکار مناسب جهت توسعه آنها با استفاده از مدل Swot و Ahp در مناطق خشک و نیمه‌خشک - صفحه:55-64

  tick  بررسی اثر خشکسالی بر منابع آب استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Trmm - صفحه:65-80

  tick  بررسی و برآورد تاثیر عوامل مختلف بر تغییرات عمق آبخوان با استفاده از الگوریتم درختی (مطالعه موردی: دشت تیروان و کرون) - صفحه:186-196

  tick  بررسی و شناخت ویژگی‌های فرسایش و لیتولوژی مسیر حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های منطقه سیستان - صفحه:235-244

  tick  بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی خاکهای مارنی حوزه دریاچه قم با دو سازند مادری مختلف - صفحه:174-185

  tick  بهبود تخمین سیلاب مدل Hec Hms با روندیابی مکانی تبخیر تعرق به‌وسیله الگوریتم سبس - صفحه:81-97

  tick  تاثیرپذیری هدررفت کربن آلی و غنی‎شدگی رسوب طی فرسایش بین‎شیاری ناشی از وقوع هم‌زمان باد و باران - صفحه:13-28

  tick  تحلیل مکانی و ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پیشکوه استان یزد) - صفحه:197-212

  tick  سنجش تاب آوری روستایی حوزه آبخیز حبله رود در شرایط خشکسالی - صفحه:137-151

  tick  صحت‌سنجی تبخیر و تعرق تخمینی با الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین و اطلاعات سنجنده‌های Oli و Tirs - صفحه:150-159

  tick  کاربرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان_موجک در تخمین جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: حوضه دز) - صفحه:98-110

  tick  مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در حوزه آبخیز سیمینه و زرینه رود - صفحه:138-149

  tick  مقایسه عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری با منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: رودخانه ی زرینه رود) - صفحه:43-54

  tick  واکاوی مکانی رطوبت خاک پس از بارش‌های بیش‌ازحد نرمال سال آبی 97- 98 با مدل‌سازی خطی متغیرهای محیطی و تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:160-173

  tick  پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه های آبخیز با استفاده از ترکیب دو مدل Sinmap و Topmodel - صفحه:222-234

  tick  پهنه‌بندی اجمالی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های تنش آبی، سیل، ‌خشک‌سالی و فرسایندگی باران - صفحه:213-221
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved