>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:3


  tick  اثر توسعه شهری بر تولید رواناب با استفاده از مدل Swmm، مطالعه موردی: شهرستان ایذه، استان خوزستان - صفحه:750-758

  tick  ارزیابی ریزمقیاس‌نمایی دینامیکی برای مطالعه تغییرات اقلیمی در حوضه کرخه - صفحه:633-649

  tick  برآورد رطوبت خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه بیلان انرژی سطح - صفحه:759-770

  tick  برآورد میزان سالیانه فرونشست در دشت مهیار با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر بر آن - صفحه:661-675

  tick  برآورد هدررفت فسفر از طریق رواناب با به‌کارگیری دستگاه شبی‌ساز باران در خاک‌های آهکی حوزه آبخیز تلخه‌رود - صفحه:701-710

  tick  بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل تحت تاثیر آبشکن های بالادست و پایین‌دست - صفحه:739-749

  tick  بررسی اثر شاخص خاک بر پتانسیل بیابان‌زایی مخروط‌افکنه‌ها با کاربرد روش Ahpvikor، مطالعه موردی: بخش جنوبی حوزه‏ آبخیز رودخانه‏ شور - صفحه:711-724

  tick  بررسی ارتباط بین خشکسالی‌های آب‌شناسی و هواشناسی حوزه آبخیز مهارلو، استان فارس - صفحه:725-738

  tick  بررسی استهلاک انرژی در تندآب با موانع مستغرق با استفاده از مدل فیزیکی - صفحه:691-700

  tick  بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر ابعاد اقتصادی، مطالعه موردی: شهرستان فومن - صفحه:784-797

  tick  بررسی و ارائه روابط منطقه‌ای شاخص‌های منحنی تداوم جریان، در مناطق نیمه‌خشک - صفحه:676-690

  tick  تعیین آستانه بارندگی‌های وقوع جریان واریزه‌ای در بخشی از حوضه کوهستانی البرز - صفحه:575-588

  tick  تعیین نقش روند تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر وضعیت بیابان‌زایی آتی، مطالعه موردی: سبزوار - صفحه:806-818

  tick  تغییرات زمانی و مکانی شدت تمرکز دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان‌ غربی - صفحه:619-632

  tick  کاربرد شبکه عصبی موجک در تخمین رسوبات معلق رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه کشکانلرستان - صفحه:650-660

  tick  مقایسه داده‌های بارش ماهواره‌ای و ایستگاه‌های هواشناسی در شبیه‌سازی رواناب ماهانه رودخانه کلم با استفاده از مدل Swat - صفحه:562-574

  tick  مقایسه دقت پیش‌بینی و برآورد رواناب با استفاده از مدل‌های Swat و هوش مصنوعی در رودخانه میناب - صفحه:798-805

  tick  نقش عوامل انسانی بر تشدید فرسایش بادی در منطقه هامون هیرمند - صفحه:609-618

  tick  پهنه‌بندی پویایی سلامت آبخیز شازند بر اساس دبی‌های مشخصه کم‌آبی و پرآبی - صفحه:589-608

  tick  پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی دوره‌‌های آتی با کاربرد مدل Hadcm3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب حوضه حبله‌رود - صفحه:771-783
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved