>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهداشت و درمان   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:4


  tick  ارائه مدل سنجش رضایت‌مندی عمومی از عملکرد سیستم‎های بهداشتی و درمانی - صفحه:67-77

  tick  ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس - صفحه:79-89

  tick  بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره‌وری پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی: یک مطالعه نیمه تجربی - صفحه:19-26

  tick  رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان‌های شهر بیرجند) - صفحه:41-51

  tick  شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی) - صفحه:7-18

  tick  مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان - صفحه:91-98

  tick  پیش‌بینی سرانه مخارج بهداشتی در ایران تا افق 1420 با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات - صفحه:53-66

  tick  ‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی - صفحه:27-40
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved