>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهداشت و درمان   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه پویا: یک مطالعه موردی در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک - صفحه:91-102

  tick  الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب برای بیمارستان‌های دولتی - صفحه:7-18

  tick  اندازه‌گیری و پیش‌بینی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرکت‌های تولید دارو در ایران: رویکردی بر روش تولیدی - صفحه:47-56

  tick  بررسی تاثیرات سرریز فضایی شاخص فلاکت بر مخارج سلامت در کشورهای منتخب در حال توسعه - صفحه:57-67

  tick  رابطه الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:69-80

  tick  علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395 - صفحه:81-90

  tick  مدل ساختار علیت کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر قصد خرید مجدد با میانجی‌گری رضایت مشتریان (مورد مطالعه: داروخانه‏‌های شهر تهران) - صفحه:37-45

  tick  نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016) - صفحه:19-35
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved