>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبخیزداری ایران   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:33


  tick  اثر کمپوست آزولا و پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب و فرسایش پاشمانی در یک خاک شور سدیمی - صفحه:27-36

  tick  بررسی اثر توسعه شهری برتغییرات حجم رواناب با استفاده از مدل بارش- رواناب Swmm (مطالعه موردی: آبخیز شهری زنجان) - صفحه:37-46

  tick  تاثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب و رسوب در شیب ها و شدت های بارش مختلف با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر، تربت حیدریه - صفحه:19-26

  tick  تعیین مناطق پتانسیل ‌دار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی Gis - Ahp (مطالعه موردی شهرستان سمنان) - صفحه:1-10

  tick  توسعه روشی برای شناسایی و اولویت ‌بندی مناطق مولد سیلاب در حوضه های آبخیز (بازنگری روشSsse) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمس آباد) - صفحه:59-72

  tick  مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی Ann-Arima در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (Gri) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین) - صفحه:47-57

  tick  مقایسه‌ی الگوریتم‌های طبقه بندی شبکه‌ی عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در استخراج نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز ابوالعباس - صفحه:73-84

  tick  پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از مدل قوانین M5 و مقایسه آن با شبکه‌های عصبی مصنوعی المانی (Enn) - صفحه:11-18
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved