>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبخیزداری ایران   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:32


  tick  اثر قطر خاک دانه بر پاشمان خاک در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:33-38

  tick  بررسی ویژگی های هیدروژیوشیمیایی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل های هیدروشیمیایی و روش های آماری - صفحه:39-50

  tick  بررسی چگونگی تاثیرپذیری ضریب دبی از برخی پارامترهای بی بعد در مدل سرریز- دریچه نیم-استوانه ای - صفحه:59-68

  tick  ترکیب روش های هوش مصنوعی و زمین آمار برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت هادیشهر - صفحه:27-32

  tick  تغییرپذیری مکانی کیفیت آب رودخانه هراز در جهت پایین‌دست - صفحه:77-82

  tick  طرح الگویی ساماندهی خشکه رود ها به‌منظورکنترل سیلاب- مطالعه موردی، آهودره شهرستان خمین - صفحه:1-10

  tick  مدل سازی اقلیم و مقایسه تغییرات پارامترهای اقلیمی در جبهه شمالی و جنوبی البرز با استفاده از مدل Sdsm - صفحه:11-26

  tick  مقایسه توان رسوب دهی واحدهای سنگ شناسی با استفاده از شاخص نسبی رنگ رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ورتوان- قزوین - صفحه:51-58

  tick  مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (Smce) (مطالعه موردی: حوضه آدوری شهرستان بم) - صفحه:69-76
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved