>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و مهندسی آبخیزداری ایران   
سال:1390 - دوره:5 - شماره:16


  tick  اثر سنگفرش سطحی بر عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از زمین آمار - صفحه:1-12

  tick  امکان پیش بینی احتمال وقوع بهمن با استفاده از روش نزدیکترین همسایه در محیط نرم افزار Gis (مطالعه موردی: محورهای بهمن خیز استان تهران) - صفحه:33-38

  tick  بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر رفتار آب شناختی حوزه (مطالعه موردی زیر حوزه قلعه شاهرخ سد زاینده رود) - صفحه:63-66

  tick  بررسی خشک‌سالی مرتعی غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایModis در سال‌های 1386 تا 1389 - صفحه:13-22

  tick  بررسی فرآیند بیابانزایی با استفاده از معیار فرسایش و با تاکید بر نقش کاربری اراضی - صفحه:45-52

  tick  بررسی کارایی شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و زمان تاخیری دربرآورد جریانهای سطحی حوزه ی آبخیز زاینده رود - صفحه:53-62

  tick  شناسایی عوامل شیمیایی تاثیر گذار بر روی مقاومت خاک با استفاده از آنالیز تفکیکی به روش قدم به قدم (مطالعه موردی مارن های حوزه سرخه) - صفحه:23-32

  tick  شناسایی مناطق توفان خیز دشت های بیابانی با استفاده از تلفیق نتایج گلباد، گل توفان وگل ماسه (مطالعه موردی– دشت بافق) - صفحه:39-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved