>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر استرس صوتی بر رفتار اضطرابی و حجم هسته‌های آمیگدال موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی از بنادر تجاری کشور با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک در سال 1389 - صفحه:17-28

  tick  بررسی ارتباط درک ذهنی و فیزیولوژیکی سختی کار در کارگران یکی از صنایع فلزی اصفهان - صفحه:9-16

  tick  بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص Wbgt و ارتباط آن با پارامتر فیزیولوژیکی دمای زیر‌زبانی در کارگران شاغل در نانوایی‌های شهر اراک - صفحه:48-56

  tick  بررسی تاثیر برنامه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران - صفحه:65-75

  tick  بررسی تاثیر سیستم هیدرولیک فرمان خودرو بر کاهش ارتعاش منتقله به دست و بازوی رانندگان - صفحه:29-36

  tick  بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان‏های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:37-47

  tick  کیفیت خواب رانندگان حرفه‌ای در ایران و عوامل موثر بر آن - صفحه:57-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved