>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:2


  tick  ارتباط سطح سرمی روی با وزوز گوش در بیماران با کاهش شنوایی - صفحه:70-76

  tick  ارتباط نوبت کاری با خستگی مزمن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد - صفحه:1-7

  tick  ارزیابی ریسک تعمیرات خطوط لوله گاز به روش Fmea با انجام مداخله و تعیین شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی در یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز سال 92-1391 - صفحه:59-68

  tick  ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در فرآیند عمل جراحی آپاندکتومی با استفاده از روش استاندارد واکاوی ریسک خطای انسانی (Spar-H) - صفحه:17-28

  tick  بررسی سطح خونی سرب در کارگران نقاش شهرستان رفسنجان و همبستگی آن با شیوع عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی در سال 1397 - صفحه:8-16

  tick  بررسی شاخص توانایی انجام کار (Wai) و ارتباط آن با حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) در بین کارکنان یک صنعت سیمان - صفحه:36-46

  tick  تاثیر مداخله روانشناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه: مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) - صفحه:29-35

  tick  نقش فعالیت بدنی بر فاکتورهای خونی، نیم‌رخ چربی و آنزیم‌های کبدی کارگران کارخانه کاشی (مطالعه موردی) - صفحه:47-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved