>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1394 - دوره:8 - شماره:15


  tick  ارائه مدل خطی جهت سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور - صفحه:8-15

  tick  ارائه مدل پیش بینی موفقیت تحصیلی برای دوره های کارشناسی ارشد مطالعه موردی: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران - صفحه:71-82

  tick  بررسی شرایط و حوزه های استقرار مربیگری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی - صفحه:27-48

  tick  بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان - صفحه:83-104

  tick  تبیین رابطه رفتار تحول آفرین مدیر و بروندادهای عملکرد شغلی معلمان بر مبنای نظریه هویت اجتماعی (مورد مطالعه مدارس دولتی شهر ایلام) - صفحه:49-70

  tick  رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری معلمان: شناسایی نشانگرها، ابعاد و ارزیابی وضع موجود - صفحه:119-137

  tick  شناسایی و تحلیل موانع اشتغال در رشته ی علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد شهر تهران - صفحه:105-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved