>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی نفت ایران   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:2


  tick  ارزیابی ژیوشیمیایی سازند های سنگ منشا در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب غرب ایران - صفحه:109-126

  tick  استفاده از تیوری انتروپی اطلاعات و روش تصمیم گیری بیزین، در شناسایی پارامترهای مناسب برای ارزیابی و تفکیک رخساره‌های نفتی (میدان نفتی منصوری، جنوب ایران) - صفحه:77-94

  tick  بررسی اثر نانو لوله‌های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه‌های هیدروکربنی - صفحه:48-59

  tick  بکارگیری روش های تشخیص الگو جهت شناسایی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پتروفیزیکی - صفحه:20-34

  tick  تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب- نفت با استفاده از داده‌های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران - صفحه:1-19

  tick  مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر: انقلابی در صنعت حفاری و اکتشاف - صفحه:60-76

  tick  مطالعه تاثیر کانی‌های رسی بر ناهمسانگردی نفوذپذیری سنگ های کربناته در یکی از مخازن جنوب غرب ایران - صفحه:95-108

  tick  مطالعه ژیوشیمیایی و پتروفیزیکی بروی کانی‌های رسی بخش E سازند قم، میدان گازی سراجه قم - صفحه:35-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved