>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی نفت ایران   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:21


  tick  بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته های کربناته سازند جمال در برش چاه ریسه، شمال شرق اصفهان - صفحه:54-77

  tick  بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام(سانتونین - کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول - صفحه:16-32

  tick  تلفیق اطلاعات لرزه نگاری و پتروفیزیکی : تلاشی بر ابداع مدل زمین شناسی مخزن ایلام در یکی از میادین ناحیه سیری واقع در خلیج فارس - صفحه:98-108

  tick  کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور - صفحه:33-53

  tick  مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگار و لرزه ای، مطالعه موردی یکی ازمخازن کربناته جنوب ایران - صفحه:1-15

  tick  چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سنگی و تطابق زیست زوناسیون در سازند تیرگان ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران) - صفحه:78-97
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved