>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی - صفحه:128-142

  tick  ارتباط تنظیم هیجان و تا بآوری با بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان - صفحه:51-72

  tick  ارزیابی الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستان های مشهد - صفحه:92-110

  tick  بررسی رابطه ی منبع کنترل و عزت نفس با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستان های شهر اردکان - صفحه:6-21

  tick  بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه - صفحه:143-156

  tick  مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی - صفحه:37-50

  tick  مدل یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی - صفحه:73-91

  tick  نقش سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب حالت/ صفت دانش آموزان مقطع متوسطه - صفحه:22-36

  tick  نقش پردازش اطلاعات و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان دارای بدشکلی بدن - صفحه:111-127
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved