>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1398 - دوره: - شماره:30


  tick  ارائه مدل مفهومی تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران بر مبنای نظریات فوکو و هابرماس - صفحه:69-84

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر ادراک ساکنین از کیفیت های محیطی محله (نمونه موردی: کوی گلشهر و پرواز تبریز) - صفحه:29-40

  tick  از کافه ها بیاموزیم : کافه ها به مثابه دگرفضاها - صفحه:109-121

  tick  استخراج سازوکار ادراکی قرارگاههای رفتاری در فضاهای شهری با استفاده از پایش مکانی مطالعه موردی: میدان آرامگاه بوعلی سینای همدان - صفحه:97-108

  tick  بررسی آسیب‌پذیری مراکز ثقل کلان‌شهر تبریز از دیدگاه پدافند غیرعامل - صفحه:41-54

  tick  تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر - صفحه:3-16

  tick  تحلیل روابط روستاشهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد) - صفحه:85-96

  tick  کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی امام، چمران، آسمان شهر تبریز) - صفحه:55-68

  tick  مولفه های موثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای(مورد پژوهی: محله سرشور مشهد) - صفحه:17-28
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved