>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر افزایشی ترکیب روشهای تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی - صفحه:19-37

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه - صفحه:61-72

  tick  اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد - صفحه:133-143

  tick  بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی - صفحه:73-86

  tick  بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا - صفحه:1-18

  tick  تاثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی - صفحه:115-131

  tick  نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان - صفحه:87-100

  tick  پیش بینی انگیزش درونی دانش آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی - صفحه:101-113
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved