>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:2


  tick  تبیین معیارهای کیفیت بصری منظر خیابانی با روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و ماتریس دست‌یابی به اقدامات، مطالعه موردی: مسیرهای پیاده مشهد و گرگان - صفحه:57-76

  tick  تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر پارک‌های شهری، مطالعه موردی: تبریز - صفحه:27-40

  tick  تحلیل ساختار مکانی کاربری‌ها و روابط متقابل آن‌ها بر فرآیندهای بوم‌شناختی دمای سطح زمین، مطالعه موردی: استان گلستان - صفحه:141-152

  tick  تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران - صفحه:185-198

  tick  تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی - صفحه:13-26

  tick  تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در Gis، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران - صفحه:171-184

  tick  سنجش تاب‌آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومته، نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران - صفحه:127-140

  tick  ظرفیت بازتابش خورشیدی سطوح بام در کاهش مصرف انرژی سرمایشی مساکن شهری، مطالعه موردی: مسکن مهر شهرری - صفحه:111-126

  tick  مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان زلزله در شهر بروجن - صفحه:153-170

  tick  نقش ظرفیت‌های پهنه‌های گردشگری حوزه نفوذ کلان‌شهرمشهد در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: دهستان ابرده - صفحه:77-96

  tick  نقش مولفه‏ های فرهنگی-اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان - صفحه:41-56

  tick  پیش‌بینی تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در جهت دست‌یابی به رقابت‌پذیری اقتصادی - صفحه:97-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved